بیتمه

استعلام قیمت بیمه کشاورزی

استعلام انواع بیمه نامه های قابل صدور در کشور جمهوری اسلامی ایران

  • وارد کردن مشخصات زمین کشاورزی
  • انتخاب بهترین بیمه نامه
  • خرید آگاهانه بیمه

بیمه کشاورزی

این بیمه پرداخت هزینه های جراحی و بیمارستانی ناشی از حوادث و بیماری های دام های کوچک و پرندگان که طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر را پوشش می دهد.

بیمه کشاورزی چیست؟

بیمه محصولات کشاورزى در تئورى یک مکانیزم مشارکت در پذیرش ریسک است .اما عمل یک ابزار هزینه بر جهت انتقال ریسک از کشاورزان و تولید کنند گان به بیمه گران دولتى یا خصوصى مى باشد . بیمه کشاورزان نوعى بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزى در مقابل مخاطرات جوى مانند تگرگ ، طوفان، سیل، صاعقه، یخبندان و گرمازدگى و بیمارى هاى نباتى و حوادثى مانند آتش سوزى مورد پوشش قرار مى گیرند و خسارت مالى وارد به کشاورز بیمه گذار در دوره کاشت ، داشت و برداشت تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران مى شود

ببیمه کشاورزی شامل چه محصولاتی می شود؟

بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاى جنگلدارى، مرتع دارى و آبخیز دارى در مقا بل خسارتهاى ناشى از سوانح طبیعى و حوادث قهرى نظیر تگرگ ، طوفان ، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه اى و امراض حیوانى و قرنطینه اى مى باشد که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر.در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت ، بیمه گر موظف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قید شده و مندرج در قرارداد بیمه مى باشد

بیمه محصولات کشاورزی در ترویج کشاورزی چه تاثیری دارد؟

از فعالیتهاى آینده ترویج کشاورزى را مى توان تدوین اقدامات حمایتى دانست که باز پرداخت وام بانکى کشاورزان بیمه شده را بهبود دهد . بدین معنى که اگر کشاورزان متحمل زیان شوند ، در صورت برخوردارى از بیمه کشاورزى قادرند به تعهدات خود عمل نمایند. بعلاوه این برنامه نشان مى دهد . بیمه محصولات زراعى از نظر جمع آورى اطلاعات مربوط به میزان در خطر افتادن کشاورزان، که از طرف موسسات وام دهنده در تصمیم گیرى براى افزایش یا عدم افزایش وام استفاده قرار مى گیرد اثرات مثبتى به بار مى آورد. ارتباط تنگاتنگ بین برنامه هاى ترویج کشاورزى و بیمه محصولات زراعى تنها در صورتى مى تواند انگیزه اى براى پذیرش تکنولوژى از سوى روستاییان قرار گیرد که مولفه هاى زیر را به همراه داشته باشد. 1- با فعالیتهاى اطلاع رسانى ترویج ، روستاییان از خطر گریزان باشند و درک درستى از فواید بیمه محصولات کشاورزان و مفاهیم منبعث از آن داشته باشند . 2- تکنولوژى به تازگى در منطقه شناسانده شده باشند . 3- کشاورزان نتوانسته باشند از تمام ظرفیت تولیدى خود استفاده کنند و از این رو امکان سرمایه گذارى بیشترى وجود داشته باشد