بیتمه
انتخاب بیمه
اطلاعات خودرو
مشخصات تحویل گیرنده
پرداخت
 استعلام بیمه شخص ثالث خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث خودرو رنو کلیو 1400

خودروی رنو کلیو 1400 از سال تا تولید شده و قیمت بیمه نامه این خودرو در این ساله ها یکسان می باشد
تاریخ سررسید
پوشش بیمه
مدت اعتبار
شرکت بیمه
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت

بیمه شخص ثالث ایران خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث آسیا خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث البرز خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث دانا خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث پارسیان خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث پاسارگاد خودرو رنو کلیو 1400

بیمه شخص ثالث رازی خودرو رنو کلیو 1400
بیمه شخص ثالث ما خودرو رنو کلیو 1400
بیمه شخص ثالث کارآفرین خودرو رنو کلیو 1400
بیمه شخص ثالث نوین خودرو رنو کلیو 1400